КЛИЕНТАМ

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums

 

ПОХОРОНЫ УМЕРШИХ

Повышено пособие государственного социального обеспечения для лиц с инвалидностью

Гарантированная государством юридическая помощь нуждающимся(БЛАНК ЗАЯВЛЕНИЯ)

«Семейная карта 3+» - программа поддержки и скидок для многодетных семей

Рассмотрение заявлений клиентов о предоставлении социальной помощи

 Процесс предоставления социальных услуг

 

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ КЛИЕНТОВ

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.47 Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.46 Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām    

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.48 "Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam"

Daugavpils pilsētas domes 30.01.2015. saistošie noteikumi Nr.4 "Ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšana par maznodrošinātu"

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.23 Daugavpils pilsētas pašvaldības atbalsts personām ar invaliditāti vides pieejamības nodrošināšanai

Daugavpils pilsētas domes  saistošie noteikumi Nr.21 "Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pakalpojumi" 

Daugavpils pilsētas domes 25.10.2007. saistošie noteikumi Nr.31 "Par Daugavpils pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"

Daugavpils pilsētas domes 29.10.2009. saistošie noteikumi Nr.31 "Braukšanas maksas atvieglojumi pilsētas sabiedriskajā transportā svētdienās, svētku dienās, pareizticīgo un vecticībnieku Ziemassvētkos"

Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumi Nr.299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu"

Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldes iekšējās kārtības noteikumi klientiem

Personu iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu pieņemšanas un izskatīšanas kārtība 

Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā 

 

Последнее обновление страницы: 04.01.2018 07:09