Par iztikas līdzekļu deklarācijām

 

Ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas/maznodrošinātās  ģimenes (personas) statusam pašvaldības sociālais dienests novērtē pēc iesnieguma saņemšanas par ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu/ maznodrošināto. Parakstot šādu iesniegumu, pilngadīgie ģimenes locekļi pilnvaro vienu līdziesniedzēju, kurš veiks nepieciešamās darbības ģimenes materiālās situācijas novērtēšanai.

Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 299 “Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” grozījumiem, no 2018.gada 1.janvāra,  lai novērtētu ģimenes (personas) ienākumu un materiālā stāvokļa līmeņa atbilstību šajos noteikumos minētajiem nosacījumiem, ģimene (persona) deklarē savus ienākumus un citus materiālos resursus iztikas līdzekļu deklarācijā, kuras veidlapa ir jauna .  Ar MK noteikumu Nr. 299 “Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” deklarācijas veidlapā minētiem ienākumu veidiem var iepazīties DEKLARĀCIJAS VEIDLAPAS PARAUGĀ.

 Deklarācijā norāda šādus ģimenes (personas) ienākumus un saņemtos maksājumus:

 • ienākumus no darba un saimnieciskās darbības un citus ienākumus un saņemtos maksājumus par pēdējiem pilniem trim kalendāra mēnešiem
 • neregulāra rakstura ienākumus (tai skaitā ienākumus no sava īpašuma atsavināšanas) un citus ienākumus un saņemtos maksājumus par 12 kalendāra mēnešu periodu

Iztikas līdzekļu deklarācijā jānorāda katra ģimenes locekļa ienākumi.

Pašvaldības sociālā dienesta sociālā darba speciālists sadarbībā ar iesniedzēju pašvaldības informācijas sistēmā elektroniski sagatavo deklarāciju, izmantojot valsts un pašvaldības informācijas sistēmās esošos datus un MK noteikumu Nr. 299 minētos dokumentus.

 Ja nepieciešamās informācijas nav datu bāzēs, iesniedzējs iesniedz papildus dokumentus.

Deklarācijas aizpildīšanai nepieciešamie dokumenti:

 • pase vai identifikācijas karte (uzrādīt )
 • dzimšanas apliecība (jāuzrāda, ja bērns piedzimis ārpus Latvijas)
 • izziņa no darba devēja par ienākumiem no algota darba par pēdējiem trim pilniem kalendāra mēnešiem
 • izziņa no darba devēja, ja persona  atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā
 • pārskats no katra atvērtā kredītiestādes maksājuma / pasta norēķinu sistēmas konta par pēdējiem trim pilniem kalendāra mēnešiem
 • dokuments par uzturlīdzekļu apmēru, ja nav piešķirti no Uzturlīdzekļu garantiju fonda
 • izziņa no mācību iestādes par stipendiju un/vai mācību maksu par pēdējiem trim pilniem kalendāra mēnešiem
 • atsevišķi dzīvojoša laulātā vai bērna vecāka sniegtais materiālais atbalsts trim pilniem kalendāra mēnešiem
 • Izziņa par ienākumiem no saimnieciskās darbības vai profesionālās darbības (30.03.2010. MK Nr. 299 pielikums Nr. 4)
 • kvītis/rēķins par pēdējo mēnesi īres un pārējo komunālo (elektrība, gāze, ūdens, apkure, apsaimniekošana) pakalpojumu maksājumiem

 Iesniedzējs paraksta pašvaldības informācijas sistēmā sagatavotās deklarācijas izdruku, apliecinot deklarācijā sniegtās informācijas patiesumu. Pašvaldības sociālā dienesta sociālā darba speciālists apliecina deklarācijas pieņemšanu.

Sociālais dienests nevar ierobežot klientu tiesības iesniegt iesniegumus un iztikas līdzekļu deklarācijas elektroniski, bet klientiem jābūt gataviem tām, ka iespējams, būs nepieciešams atnākt Sociālajā dienestā klātiene iesniegto dokumentu precizēšanai un saskaņošanai.  

Klientu apkalpošanas centrā Lāčplēšā ielā 39  klientus pieņem  pēc šāda grafika :  

Pirmdiena    8.00 -12.00, 13.00 -17.30

Otrdiena      8.00 -12.00, 13.00 -16.30

Trešdiena     8.00 -12.00, 13.00 -16.30

Ceturtdiena  8.00 -12.00, 13.00 -16.30

Piektdiena   8.00 -12.00  (pēc  iepriekšējā  pieraksta  pie konsultanta  klātienē vai pa tālr. 654-49907 vai 654-49908)

Informāciju sagatavoja Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” sabiedrisko attiecību un e-pakalpojumu speciālists Marina Gorkina.

 

Pēdējās izmaiņas veiktas: 11.01.2018 15:05